Dankzij verbeterdebuurt.nl is Nederland weer een stukje democratischer geworden. Elke burger kan de digitale pen ter hand nemen en melding maken van misstanden in de wijk. De vraag is echter in hoeverre deze totaaldemocratie bevorderlijk is voor (lokale) besluitvorming, want elke burger redeneert vanuit zijn eigen perspectief en kan zodoende de belangen van de buurman weleens vergeten. Gordon, Schirra en Hollander signaleren dit probleem: “Participants must simultaneously negotiate the desires of many internal roles all while considering the needs of others.” Om empathy and civic mindedness te genereren suggereren zij perspective-taking, of het digitaal bewonen van een vreemd lichaam, met andere behoeften. Games en role play moeten bijdragen aan immersion, wat moet leiden tot toewijding (involvement). Zonder involvement kan er geen zinnig beleid worden gemaakt op basis van democratische grondbeginselen. Het digitaal mappen van problemen en eventuele oplossingen zou moeten gebeuren via GIS (geographic information system), maar dat leidt in veel gevallen weer tot (voor de burger) ondoorgrondelijke datagedrochten met cryptische informatie.

Gelukkig is er verbeterdebuurt.nl, een platform dat de GUI van Google Maps leent en als canvas dient voor het melden van gemeentelijke oneffenheden als dode bomen, gewenste bankjes en speeltuintjes. Feitelijk is de website een on-line loket geworden waar de burger zijn beklag kan doen, niet zelden gespeend van de eerder genoemde civic mindedness. Elke burger heeft uiteraard zijn eigen motieven en van stakeholder consensus is bij zo’n laagdrempelig initiatief geen sprake. Elke burger is zijn eigen ambtenaar. Dat dit leidt tot frustraties bij overheden bewijst Steven de Jong’s website en boek De Lastige Burger, waarin enkele ambtenaren hun beklag doen over het egocentrisme van de gemiddelde burger. Verbeterdebuurt.nl is een katalysator van burgerlijk bezwaarmaken en maakt beleid nog logger dan het zou zijn als enkel echte ambtenaren zich ermee zouden bemoeien. Het is een instrument voor CAVE-people om beleidsmakers te hinderen.

Uiteraard is dit goed nieuws voor de burger, die zijn agency terugclaimt en zich hernieuwd kan wapenen tegen de witte molens. Bij navraag bij mijn eigen gemeente (Culemborg) blijkt echter dat de lijn met verbeterdebuurt.nl niet zo strak staat. Wijkmanager Fikreta Ibrahimovic is onbekend met het platform. Verbeterdebuurt.nl een wassen neus?

Ruimte is een sociale constructie, redneert Mark Shepard, maar daarbij moeten we wel rekening houden met elkaar en geen gemeenschap van eigengereide burgerleken los laten op besluitvorming. Participatory mapping is paramount, niet elke jan doedel moet zich vanuit zijn cocon kunnen bemoeien met ambtelijke praktijken. Verwezenlijk eerst structurele betrokkenheid in een maatschappij die steeds verder weg lijkt te zakken in individualisering voor de totaaldemocratie de touwtjes in handen krijgt.